چهارشنبه ، 3 اردیبهشت 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
ارتباط با کرسي حقوق بشر    

 UNESCO Chair for Human Rights, Peace and Democracy

Tel./Fax : (009821)29902766 Tel.: (009821)22431911-13

www.sbu.ac.ir
WEBSITE:http://chpd.sbu.ac.ir

 

 

كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي    

     آشنايي اجمالي با كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي

دانشگاه شهيد بهشتي

الف : پيشينه

کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو كه فعاليت خود را از 1377 آغاز نموده بود، به دنبال انعقاد موافقتنامه اي بين سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد ( يونسکو ) و دانشگاه شهيد بهشتي در بهار 1380 در دانشکده حقوق رسماً تأسيس شد. اين کرسي تنها کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو در منطقه خليج فارس و درياي خزر مي باشد.

ايجاد اين کرسي در ايران زمينه علمي لازم جهت شکل گيري مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسي و مطالعات ميان رشته اي در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را ابتدا با يک گروه آموزشي و پژوهشي فراهم آورد. (حقوق بشر) سپس با ايجاد 5 گروه پژوهشي - آموزشي (حقوق بشر، صلح، دموکراسي، فلسفه حقوق و دين، اخلاق زيستي) فعاليت خود را گسترش داد.

ب ـ اهداف و وظايف كرسي

- انجام پژوهشهاي بنيادين و کاربردي در زمينه حقوق بشر، حقوق شهروندي ، صلح و دموکراسي، فلسفه حقوق و دين، اخلاق زيستي

- آموزش حقوق شهروندي، حقوق بشر در ابعاد مختلف مدني، سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي، با توجه به فرهنگ ديني و ملي

- تلاش جهت فراهم نمودن مشارکت کشور در فرايند تدوين و توسعه نظام بين المللي حقوق بشر

- تلاش جهت مشارکت انديشمندان کشور براي ارائه نظريات جديد درباره، حقوق شهروندي، رابطه بين دين، حقوق بشر، صلح، دموکراسي و فلسفه حقوق

- ايجاد يک مركز براي آموزش و پژوهش در زمينه حقوق بشر، صلح، دموکراسي و فلسفه حقوق و فراهم نمودن توانايي لازم براي تعامل فعال با ساير مراکز مشابه و سازمانهاي بين المللي و منطقه اي، اعم از دولتي و غير دولتي

- تربيت کادر علمي آموزشي و پژوهشي و متخصصين كشور

- بومي نمودن مفاهيم و راه كارهاي مربوط به آن در عين احترام به جهان شمولي حقوق بشر

ج ـ فعاليت ها

اين مرکز از زمان تاسيس تا کنون فعاليتهاي متعددي را در جهت تحقق اهداف خود انجام داده است .

- ايجاد کتابخانه تخصصي و مرکز اسناد سازمان ملل متحد

- ايجاد پنج گروه پژوهشي مصوب شوراي عالي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

- ايجاد دوره کارشناسي ارشد حقوق بشر و طراحي دوره دكتري حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

- انعقاد موافقت نامه هاي همکاري با مراکز بين المللي و دانشگاهي خارجي

- برگزاري کنفرانس هاي بين المللي

- برگزاري کارگاههاي آموزشي و پژوهشي داخلي و بين المللي و ارائه مشورت به نهادهاي دولتي

- ايجاد ارتباط بين مراكز دانشگاهي و حوزوي جهت ارتقاي ادبيات حقوقي و بومي سازي مفاهيم

اجراي طرحهاي تحقيقاتي و تأليف و ترجمه كتب و اسناد بين المللي در چارچوب اهداف كرسي

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی