آیین‌نامه‌ها

مفاهیم آموزشی کارشناسی
مفاهیم آموزشی کارشناسی‌ارشد
مفاهیم آموزشی دکتری
آیین‌نامه دکتری ورودی 1395 به بعد
مصوبات مربوط به دکتری ورودی 1391 به‌بعد
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه کارشناسی‌ارشد ورودی 1388 و به‌بعد
راهنمای آموزشی کارشناسی‌ارشد به انضمام مقررات دانشکده حقوق ورودی 1388 و به‌بعد
آیین‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق وردی 1394 به‌بعد
دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری ورودی 1390 به‌بعد
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد دانشجویان ورودی سال تحصیلی1397 و مابعد، مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 30/5/1397
آیین‌نامه دانشجویان دکتری ورودی سال 1397 و ما‌بعد
آیین‌نامه دوره کارشناسی پیوسته دانشجویان ورودی سال 1397 و ما‌بعد​
راهنمای ثبت پروپوزال
راهنمای ثبت پایان‌نامه
راهنمای فرایند همانندجو دانشجویان ارشد
راهنمای فرایند همانندجو ویژه دانشجویان دکتری
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم - آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
نکاتی درباره کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال‌های 1395 و 1396
دستورالعمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیم‌سال برای تمام مقاطع تحصیلی و بررسی مدارک پزشکی دانشجویان در اداره بهداشت و درمان 
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید