اعضای هیات‌علمی نام‌آور

برندگان جوایزملی و بین‌المللی
ردیف نام و نام‌خانوادگی رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی سال اخذ جایزه سال اخذ جایزه کشور اعطا کننده
1 دکتر هدایت‌الله فلسفی استاد حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل برنده نهمین دوره کتاب سال برای­ تالیف کتاب
«نهادهای روابط بین‌الملل»
1370 ایران
2 دکتر هدایت‌الله فلسفی استاد حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل برنده تشویقی کتاب سال برای تالیف کتاب "حقوق بین‌الملل معاهدات" 1380 ایران
3 دکتر هدایت‌الله فلسفی استاد حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل برگزیده بیستمین دوره جایزه کتاب فصل انجمن نویسندگان اهل قلم  برای تالیف کتاب «صلح جاویدان و حکومت قانون 1390 ایران
4 دکتر هدایت‌الله فلسفی استاد حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل کسب عنوان برگزيده اول كتاب "سيرعقل در منظومه حقوق بين الملل "بخش بزرگسال گروه حقوق در دهمين جشنواره بین‌المللی فارابی 1397 ایران
5 دکتر سید‌مصطفی محقق داماد استاد حقوق اسلامی فقه و حقوق برگزیده اول در دومین جشنواره بین‌المللی فارابی 1387 ایران
6 دکتر سید‌مصطفی محقق داماد استاد حقوق اسلامی فقه و حقوق کسب مقام پیشکسوت علوم انسانی در هشتمین جشنواره بین‌المللی فارابی 1395 ایران
7 دکتر حسین سیمایی صراف دانشیار حقوق خصوصی حقوق اسلامی برگزیده هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی و بیست هفتمین دوره جایزه کتاب فصل
قیاس در استدلال حقوقی: مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا،
1392 ایران
8 خانم دکتر ژانت الیزابت بلیک دانشیار حقوق بشر و محیط زیست حقوق میراث فرهنگی برگزیده اول بخش بزرگسال نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی در سال 1396    1396 ایران
9 دکتر حسین مهرپور محمد‌آبادی استاد حقوق خصوصی حقوق خانواده کسب مقام پیشکسوت علوم انسانی در هشتمین جشنواره بین‌المللی فارابی 1389 ایران
10 دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق تطبیقی کیفری مدیر نمونه ملی در هفتمین جشنواره شهید رجایی به دلیل مدیریت موفق در ریاست دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 1383 ایران
یک درصد دانشمندان پراستناد جهان
ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی
1 دکتر ژانت الیزابت بلیک دانشیار حقوق بشر و محیط زیست حقوق میراث فرهنگی 
12    14
2 دکتر مجتبی قاسمی استادیار حقوق اقتصادی اقتصاد    3    1
یک درصد دانشمندان پراستناد جهان
ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی سال انتخاب
1 مرحوم دکتر مهدی شهیدی استاد حقوق خصوصی حقوق مدنی 1379
2 دکتر سید‌مصطفی محقق داماد استاد حقوق اسلامی فقه و حقوق 1395
3 دکتر عبدالله شمس استاد حقوق خصوصی حقوق مدنی 1397
استاد نمونه پژوهشی کشوری
ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی سال انتخاب
1 دکتر سید‌مصطفی محقق داماد استاد حقوق اسلامی فقه و حقوق 1395
دارنده‌ی نشان‌های علمی ملی یا بین‌المللی
ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی نام نشان سال اخذ نشان کشور اعطاکننده
1 دکتر سید‌محمد هاشمی استاد حقوق عمومی فقه و حقوق نشان علمی درجه 1 دانش از ریاست جمهوری 1380 ایران
2 دکتر حسین مهرپور محمد آبادی استاد حقوق خانواده حقوق خانواده نشان علمی درجه 2 دانش از ریاست جمهوری 1384 ایران
مولف کتاب های برتر دانشگاهی و کتاب‌های سال جمهوری اسلامی ایران
ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی نام جایزه نام کتاب سال نشر
1 دکتر هدایت‌الله فلسفی استاد حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل کسب عنوان برگزيده اول بخش بزرگسال گروه حقوق در دهمين جشنواره بین‌المللی فارابی سير عقل در منظومه حقوق بین‌الملل 1396
2 دکتر محمد راسخ استاد حقوق عمومی فلسفه حقوق کسب عنوان کتاب فصل در سال ۱۳۸۷ تاریخ تئوری‌های حقوق اسلامی 1386
3 دکتر سید‌محمد هاشمی استاد حقوق عمومی حقوق عمومی کسب عنوان کتاب سال در سال 1375 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) 1371
4 دکتر سید‌محمد هاشمی استاد حقوق عمومی حقوق عمومی کسب عنوان کتاب شایسته سال در سال 1373 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) 1372