درباره

رؤسای دانشکده حقوق از بدو تأسیس

  • دکترمحمد علي معتمد1349-1346
  • دکتر پرويز صانعي1357-1349
  • دکتر گودرز افتخار جهرمی1390-1358
  • دکتر باقر شاملو 1391-1390
  • دکتر حسین مهرپور محمدآبادی1395-1391
  • دکتر عباس قاسمی حامد 1397-1395
  • دکتر ابراهیم بیگ‌زاده 1397-1401
  • دکتر عباس قاسمی حامد 1401 تا کنون