صفحه اصلی
 در خصوص آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع
  • 87 مشاهدات

 در خصوص آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع

 آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد حقوق  ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ است، پس از این تاریخ امکان درخواست دفاع وجود ندارد.

 آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق