خدمات و تسهیلات

خدمات و تسهیلات


به دانش اموختگان عزیزی که به عضویت انجمن درآیند،  خدمات زیر ارائه می گردد:

- تحویل کارت دانش اموختگی و تردد بدون مشکل در محوطه دانشگاه

- استفاده از خدمات کتابخانه

- استفاده از زمین خاکی تنیس

- تخفیف 50% استفاده از استخر دانشگاه 

- شرکت در نشست هایی که انجمن برگزار می کند.

- شرکت در سفرهایی که با هماهنگی انجمن صورت می پذيرد.

-  خبرنامه