مدیر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه


دکتر محمدرضا نبید

 


تلفن: 29902070-021
رایانشانی: M-Nabid@sbu.ac.ir
Responsive Image

رزومۀ مدیر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه


تحصیلات دانشگاهی:

دكتری شيمی، گرایش شيمی آلی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ايران، 1384.

دروس ارائه شده:

در مقطع دکتری
 
 • پليمرهای معدنی
 • سمينار
 • شيمی پليمر پيشرفته
 • شيمی و فناوری اصلاح پليمرها
 • مباحث نوين در شيمی آلی
 • موضوعات ويژه در گرايش
در مقطع کارشناسی ارشد
 
 • پليمرهای طبيعی
 • سمينار
 • سمينار 1
 • سنتز پليمر 1
 • سنتز پليمرها
 • شناسایی مواد پليمری
 • مباحث نوين در شيمی آلی
در مقطع کارشناسی
 
 • شيمی آلی 1 
 • شيمی آلی 2
 • شيمی آلی 3
 • شيمی پليمر
 • مبانی شيمی پليمر
Responsive Image


آشنایی با کتاب «گرافن: با نگاهی بر فولرن و نانو لوله‌های کربنی» اثر دکتر محمدرضا نبید و همکاران

Responsive Image
Responsive Image