معاونان

دکتر قاسم محمدی
استادیار دانشکده حقوق

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

29904288
gh.mohammadi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر مجتبی قاسمی
استادیار دانشکده حقوق

معاون پژوهشی

29904299
mojtaba_ghasemi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت