روسای پیشین

دکتر محمدعلی معتمد
۱۳45 تا 1349
 
دکتر پرویز صانعی
۱۳49 تا 1357
دکتر گودرز افتخار جهرمی 
۱۳58 تا 1390
دکتر باقر شاملو
۱۳90 تا 1391
دکتر حسین مهرپور محمدآبادی
۱۳91 تا 1395
دکتر عباس قاسمی حامد
۱۳95 تا 1397
دکتر ابراهیم بیگ‌زاده
۱۳97 تا 1401