روسای پیشین

دکتر پرویز صانعی
-
 
دکتر محمدعلی معتمد
تا ۱۳۵۱/۰۴/۱۸
 
 دکتر احمد قریشی
۱۳۵۱/۰۴/۱۸ تا ۱۳۵۴/۰۸/۲8
دکتر مهدی مصلحی
۱۳۵۴/۰۸/۲۸ تا 1358/01/01
دکتر گودرز افتخار جهرمی 
 1358/01/01 تا ۱۳۹۰/۱۰/۱4
دکتر باقر شاملو
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۱/۰۴/۲4
دکتر حسین مهرپور محمدآبادی
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
دکتر عباس قاسمی حامد
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
دکتر ابراهیم بیگ‌زاده
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳1
دکتر عباس قاسمی حامد
 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تاکنون