آیین‌نامه‌های پژوهشی اعضای هیات‌علمی

ارتقای اعضای هیات‌علمی
ترفیع اعضای هیات‌علمی
تمدید قرارداد اعضای هیات‌علمی
جذب و تبدیل وضعیت استخدامی
آیین‌نامه‌های پژوهشی، فرصت مطلالعاتی و ماموریت پژوهشی
فصل‌نامه‌ها:
فصل‌نامه تحقیقات حقوقی
فصل‌نامه پژوهش‌های حقوق اقتصادی و تجاری 
اطلاعات تماس:
res.law@mail.sbu.ac.ir
معاونت پژوهشی: 29904299
کارشناس پژوهشی: 29904301