صفحه اصلی
جدول زمان های برگزاری مصاحبه دکتری 1402
  • 2143 بازدید

جدول زمان های برگزاری مصاحبه دکتری 1402 

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان  دکتری 1402 دانشکده حقوق( آزمون- استعداد درخشان)

گروه حقوق خصوصی

ساعت 9

شنبه 3/4/1402

گروه حقوق بین الملل

ساعت 9

شنبه 3/4/1402-  یکشنبه 4/4/1402

گروه حقوق عمومی

ساعت 9

یکشنبه 4/4/1402-  دوشنبه 5/4/1402

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

ساعت 9

یکشنبه 4/4/1402

گروه حقوق تجارت بین الملل

ساعت 9

یکشنبه 4/4/1402- دوشنبه 5/4/1402