سلسله نشست‌های فراسوی معلولیت در آینه حقوق و جامعه
  • 961 بازدید
30 شهریور ماه

معاونت پژوهشی برگزار می‌کند:

سلسله نشست‌های فراسوی معلولیت در آینه حقوق و جامعه