صفحه اصلی
نشست انرژی و سازمان جهانی تجارت
  • 8107 بازدید

گروه حقوق بشر وحقوق محیط زیست

برگزار می کند:

موضوع: «انرژی و سازمان جهانی تجارت»

سخنران: خانم دکتر فریبا رشوندی

دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403

ساعت 30/11

تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حضور  برای کلیه دانشجویان آزاد است.

افزودن نظرات