اعضای هیات علمی سابق - بازنشسته


 1. دکتر محمد علی اردبیلی
 2. دکتر گودرز افتخار جهرمی
 3. دکتر غلامعلی سیفی زیناب
 4. دکتر عبدالله شمس
 5. دکتر هدایت الله فلسفی
 6. دکتر عبدالرسول قدک
 7. سید مصطفی محقق داماد
 8. دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
 9. دکتر امیر نیک پی
 10. دکتر سید محمد هاشمی
 11. دکتر سید علی هنجنی