رئیس دانشکده

دکتر عباس قاسمی حامد
22431763
 gh-hamed@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت