رئیس دانشکده

دکتر عباس قاسمی حامد
رئیس دانشکده حقوق
22431763
 gh-hamed [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
سوابق اجرایی:
  • رئیس دانشکده حقوق 1401 ← تا زمان حال
  • رئیس دانشکده حقوق 1396 ← 1397
  • مدیر گروه حقوق اقتصادی 1396 ← 1397
  • عضو هیات تحریریه فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی 1396 ← تا زمان حال
  • رئیس دانشکده حقوق 1395 ← 1396
  • عضو کارگروه هیات‌علمی هیات عالی تجدید نظر و رسیدگی به شکایات 1394 ← 1397
  • عضویت در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه 1392 ← 1397
  • عضو هیات‌علمی شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه 1392 ← 1400
  • مدیر گروه حقوق اقتصادی 1391 ← 1396
  • اعضای کمیته منتخب دانشکده حقوق 1391 ← تا زمان حال