آیین‌نامه‌های آموزشی

مقطع‌ کارشناسی:
مفاهیم آموزشی مقطع کارشناسی
مقطع‌ کارشناسی‌ارشد:
مفاهیم آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی 1388 و به‌بعد
راهنمای آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد به انضمام مقررات دانشکده حقوق (ورودی 1388 و به‌بعد)
آیین‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد حقوق (ورودی 1394 و به‌بعد)
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد (ورودی 1397 و مابعد) مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1397/5/30
راهنمای فرآیند همانندجو دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد
راهنمای ثبت پروپوزال
راهنمای ثبت پایان‌نامه
مقطع دکتری:
مفاهیم آموزشی مقطع دکتری
آیین‌نامه مقطع دکتری (ورودی 1395 و به‌بعد)
مصوبات مربوط به مقطع دکتری (ورودی 1391 و به‌بعد)
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مقطع دکتری (ورودی 1390 و به‌بعد)
آیین‌نامه دانشجویان مقطع دکتری (ورودی سال 1397 و به‌بعد)
آیین‌نامه مقطع کارشناسی پیوسته (ورودی سال 1397 و به‌بعد​)
راهنمای فرآیند همانندجو ویژه دانشجویان مقطع دکتری
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
نکاتی درباره کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری (ورودی سال‌های 1395 و 1396)
همه مقاطع تحصیلی:
آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا
دستورالعمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیم‌سال
راهنمای ارسال درخواست دریافت مدارک تحصیلی
راهنمای گواهی موقت پایان تحصیلات
دستورالعمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیم‌سال و بررسی مدارک پزشکی دانشجویان در اداره بهداشت و درمان
پیوندها:
تقویم آموزشی
فرم‌های آموزشی
برنامه‌های درسی