همکاران

سمیه میرزا‌حسینی‌پور
کارشناس 
کارمند اداری
29904288
22431686
s.mirzahoseini[at]sbu.ac.ir
میثم خدابخشی 
کارشناس
امور اداری
29904311
22431680
m.khodabakhshi[at]sbu.ac.ir
اعظم وحیدی‌نژاد
کارشناس
کارشناس امور پژوهشی
29904299
22431761
حمیدرضا صمدی
کارشناس
فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی
29904266
22431712
Hr.Samadi[at]sbu.ac.ir
مریم بوستانکار
کارشناس مسئول
 امور آموزشی
29904289
22431754
m.boostankar[at]sbu.ac.ir
 زهرا روزبهانی
کارشناس
امور آموزشی
29904277
22431763
z_roozbahani[at]sbu.ac.ir
نفیسه نوربخش
کارشناس
 امور آموزشی
29904291
22431762
n.norbakhsh[at]sbu.ac.ir
 آذر احمدی
کارشناس
امور آموزشی
29904293
22431711
a-ahmadi[at]sbu.ac.ir
لیلا جاهدی
کارشناس
امور آموزشی
29904290
22431762
l.jahedi[at]sbu.ac.ir
مریم آفتابی
کارشناس
امور آموزشی
29904292
29904292
ma.aftabi[at]sbu.ac.ir
مریم مهدوی
کارشناس
امور آموزشی
منشی گروه حقوق جزا و جرم شناسی
22431759
m.khodabakhshi[at]sbu.ac.ir
بهرنگ نجف‌پور
کارشناس 
 امور پژوهشی
29904301
B.Najafpour[at]sbu.ac.ir
مائده اره‌کشان
کارشناس
امور پژوهشی (کتابدار)
29904303
M.Arehkeshan[at]sbu.ac.ir
نارسیس ناصری
کارشناس مسئول
امور پژوهشی
29904294
22431711
n.naseri[at]sbu.ac.ir
منظر وفادار
کارشناس
امور پژوهشی
(کارشناس امور نشریات)
٢٢٤٣١٧٦1
m-vafadar[at]sbu.ac.ir