روسای پیشین دانشکده

ردیف نام و نام‌خانوادگی سال
1 پرویز صانعی -
2 محمدعلی معتمد تا ۱۳۵۱/۰۴/۱۸
3  احمد قریشی از ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ تا ۱۳۵۴/۰۸/۲8
4 مهدی مصلحی از ۱۳۵۴/۰۸/۲۸ تا اردیبهشت ۱۳۵۸
5 گودرز افتخار جهرمی  ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰/۱۰/۱4
6 باقر شاملو از ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۱/۰۴/۲4
7 حسین مهرپور محمدآبادی از ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
8 عباس قاسمی حامد  از ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
9 ابراهیم بیگ‌زاده  از ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳1
10 عباس قاسمی حامد  از ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا کنون