ارتباط با دانشکده

دفتر معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی
29904288
٢٢٤٣١٧٦٠
٢٢٤٣١٧٥٩
دفتر مديريت گروه حقوق خصوصی
٢٢٤٣١٧٥٧
٢٢٤٣١٦٨١
دفتر مديريت گروه حقوق اسلامی
29904295
٢٢٤٣١٧٥٧
دفتر مديريت گروه حقوق مالكيت فكری
٢٢٤٣١٧٥٧
دفتر مديريت گروه حقوق بين‌الملل
29904296
٢٢٤٣١٧٥٦
٢٩٩٠٣٠٤٧
دفتر مديريت گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی
29904297
٢٢٤٣١٧٥٥
٢٩٩٠٣٠٤٦
دفتر مديريت گروه حقوق عمومی
29904296
٢٢٤٣١٧٥٦
‌٢٩٩٠٣٠٤٧
دفتر مديريت گروه حقوق تجارت بين‌الملل
29904296
22431757
دفتر مديريت گروه حقوق محيط زيست
29904296
‌٢٩٩٠٣٠٤٧
دفتر مديريت گروه حقوق بشر
29904296
رئيس آموزش
29904289
٢٢٤٣١٧٥٤
​آموزش دکتری
29904292
آموزش کارشناسی‌ارشد
29904291
٢٢٤٣١٧١١
 آموزش كارشناسی
29904290
امتحانات
29904293

آدرس: تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
آموزش دانشکده: edu.law@mail.sbu.ac.ir 
پژوهش دانشکده: res.law@mail.sbu.ac.ir
مسئول وب‌سايت دانشكده: hr.samadi@mail.sbu.ac.ir
دفتر ریاست دانشکده
29904277
٢٢٤٣١٧٦٣
٢٢٤٣١٦٧٨
سایت کامپیوتری
29904266
22431712
دانش‌آموختگان
29904262
انتشارات
29904261
کتاب‌فروشی
29904260
 دبیرخانه ​​
29904311
٢٢٤٣١٦٨٠​​
مدیر اجرایی
٢٢٤٣١٧٥٣ 
29904312
٢٢٤٣١٦٨٠​​
کارشناس پژوهشی
٢9904301
دفتر معاونت پژوهشی
٢٢٤٣١٧٦1
29904299
٢٢٤٣١٧٦1
دفتر مديريت مجله تحقيقات حقوقی
٢9904302
٢٢٤٣١٧٥٩