ارتباط با دانشکده

22904277
٢٢٤٣١٧٦٣
٢٢٤٣١٦٧٨
دفتر معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی
22904288
٢٢٤٣١٧٦٠
٢٢٤٣١٧٥٩
دفتر مديريت گروه حقوق خصوصی
٢٢٤٣١٧٥٧
٢٢٤٣١٦٨١
دفتر مديريت گروه حقوق اسلامی
22904295
٢٢٤٣١٧٥٧
دفتر مديريت گروه حقوق مالكيت فكری
٢٢٤٣١٧٥٧
دفتر مديريت گروه حقوق بين‌الملل
22904296
٢٢٤٣١٧٥٦
٢٩٩٠٣٠٤٧
دفتر مديريت گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی
22904297
٢٢٤٣١٧٥٥
٢٩٩٠٣٠٤٦
دفتر مديريت گروه حقوق عمومی
22904296
٢٢٤٣١٧٥٦
‌٢٩٩٠٣٠٤٧
دفتر مديريت گروه حقوق تجارت بين‌الملل
22904296
22431757
دفتر مديريت گروه حقوق محيط زيست
22904296
دفتر مديريت گروه حقوق بشر
22904296
رئيس آموزش
22904289
٢٢٤٣١٧٥٤
​آموزش دکتری
22904292
آموزش کارشناسی‌ارشد
22904291
٢٢٤٣١٧١١
 آموزش  كارشناسی
22904290
امتحانات
22904293
دفتر معاونت پژوهشی
22904299
٢٢٤٣١٧٦1
٢٢٤٣١٧٦1
دفتر مديريت مجله تحقيقات حقوقی
٢٢904302
٢٢٤٣١٧٥٩
کارشناس پژوهشی
٢٢904301
مدیر اجرایی
٢٢904303
٢٢٤٣١٧٥٣ 
٢٢٤٣١٦٨٠​​
 دبیرخانه ​​
22904311
٢٢٤٣١٦٨٠​​
سایت
22904311
22431712
دانش‌آموختگان
22904262
انتشارات
22904261
کتاب‌فروشی
22904260

آدرس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات: تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
ارتباط با مسئول وب‌سايت دانشكده حقوق، جناب آقای مهندس حمیدرضا صمدی:hr.samadi@mail.sbu.ac.ir
جناب آقای دکتر امير‌حسن نيازپور استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی: