مراکز

کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو كه فعاليت خود را از 1377 آغاز نموده بود، به دنبال انعقاد موافقتنامه اي بين سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد ( يونسکو ) و دانشگاه شهيد بهشتي در بهار 1380 در دانشکده حقوق رسماً تأسيس شد. اين کرسي تنها کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو در منطقه خليج فارس و درياي خزر مي باشد.
ايجاد اين کرسي در ايران زمينه علمي لازم جهت شکل گيري مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسي و مطالعات ميان رشته اي در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را ابتدا با يک گروه آموزشي و پژوهشي فراهم آورد. (حقوق بشر) سپس با ايجاد 5 گروه پژوهشي - آموزشي (حقوق بشر، صلح، دموکراسي، فلسفه حقوق و دين، اخلاق زيستي) فعاليت خود را گسترش داد.
 • انجام پژوهشهاي بنيادين و کاربردي در زمينه حقوق بشر، حقوق شهروندي ، صلح و دموکراسي، فلسفه حقوق و دين، اخلاق زيستي
 • آموزش حقوق شهروندي، حقوق بشر در ابعاد مختلف مدني، سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي، با توجه به فرهنگ ديني و ملي
 • تلاش جهت فراهم نمودن مشارکت کشور در فرايند تدوين و توسعه نظام بين المللي حقوق بشر
 • تلاش جهت مشارکت انديشمندان کشور براي ارائه نظريات جديد درباره، حقوق شهروندي، رابطه بين دين، حقوق بشر، صلح، دموکراسي و فلسفه حقوق
 • ايجاد يک مركز براي آموزش و پژوهش در زمينه حقوق بشر، صلح، دموکراسي و فلسفه حقوق و فراهم نمودن توانايي لازم براي تعامل فعال با ساير مراکز مشابه و سازمانهاي بين المللي و منطقه اي، اعم از دولتي و غير دولتي
 • تربيت کادر علمي آموزشي و پژوهشي و متخصصين كشور
 • بومي نمودن مفاهيم و راه كارهاي مربوط به آن در عين احترام به جهان شمولي حقوق بشر
اين مرکز از زمان تاسيس تا کنون فعاليتهاي متعددي را در جهت تحقق اهداف خود انجام داده است .
 • ايجاد کتابخانه تخصصي و مرکز اسناد سازمان ملل متحد
 • ايجاد پنج گروه پژوهشي مصوب شوراي عالي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
 • ايجاد دوره کارشناسي ارشد حقوق بشر و طراحي دوره دكتري حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
 • انعقاد موافقت نامه هاي همکاري با مراکز بين المللي و دانشگاهي خارجي
 • برگزاري کنفرانس هاي بين المللي
 • برگزاري کارگاههاي آموزشي و پژوهشي داخلي و بين المللي و ارائه مشورت به نهادهاي دولتي
 • ايجاد ارتباط بين مراكز دانشگاهي و حوزوي جهت ارتقاي ادبيات حقوقي و بومي سازي مفاهيم
 • اجراي طرحهاي تحقيقاتي و تأليف و ترجمه كتب و اسناد بين المللي در چارچوب اهداف كرسي
UNESCO Chair for Human Rights, Peace and Democracy
Tel./Fax : (009821)29902766 Tel.: (009821)22431911-13