کرسی حقوق بشر

پيشينه
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی يونسکو كه فعاليت خود را از 1377 آغاز نموده بود، به دنبال انعقاد موافقتنامه‌ای بين سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( يونسکو ) و دانشگاه شهيد‌بهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق رسماً تأسيس شد. اين کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی يونسکو در منطقه خليج فارس و دريای خزر می‌باشد.
ايجاد اين کرسی در ايران زمينه علمی لازم جهت شکل گيری مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی و مطالعات ميان رشته‌ای در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد‌بهشتی را ابتدا با يک گروه آموزشی و پژوهشی فراهم آورد. (حقوق بشر) سپس با ايجاد 5 گروه پژوهشی - آموزشی (حقوق بشر، صلح، دموکراسی، فلسفه حقوق و دين، اخلاق زيستی) فعاليت خود را گسترش داد.
اهداف و وظايف
 • انجام پژوهش‌های بنيادين و کاربردی در زمينه حقوق بشر، حقوق شهروندی ، صلح و دموکراسی، فلسفه حقوق و دين، اخلاق زيستی
 • آموزش حقوق شهروندی، حقوق بشر در ابعاد مختلف مدنی، سياسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگي، با توجه به فرهنگ دينی و ملی
 • تلاش جهت فراهم نمودن مشارکت کشور در فرايند تدوين و توسعه نظام بين المللی حقوق بشر
 • تلاش جهت مشارکت انديشمندان کشور برای ارائه نظريات جديد درباره، حقوق شهروندی، رابطه بين دين، حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق
 • ايجاد يک مركز برای آموزش و پژوهش در زمينه حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق و فراهم نمودن توانايی لازم براي تعامل فعال با ساير مراکز مشابه و سازمانهای بين المللی و منطقه‌ای، اعم از دولتی و غير دولتی
 • تربيت کادر علمی آموزشی و پژوهشی و متخصصين كشور
 • بومی نمودن مفاهيم و راه كارهای مربوط به آن در عين احترام به جهان شمولی حقوق بشر
فعاليت‌ها
اين مرکز از زمان تاسيس تا کنون فعاليتهاي متعددي را در جهت تحقق اهداف خود انجام داده است.
 • ايجاد کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد سازمان ملل متحد
 • ايجاد پنج گروه پژوهشی مصوب شوراي عالي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
 • ايجاد دوره کارشناسی‌ارشد حقوق بشر و طراحی دوره دكتری حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
 • انعقاد موافقت نامه‌های همکاری با مراکز بين‌المللی و دانشگاهی خارجی
 • برگزاری کنفرانس‌های بين المللی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی داخلی و بين‌المللی و ارائه مشورت به نهادهای دولتی
 • ايجاد ارتباط بين مراكز دانشگاهی و حوزوی جهت ارتقای ادبيات حقوقی و بومی سازي مفاهيم
 • اجرای طرحهای تحقيقاتی و تأليف و ترجمه كتب و اسناد بين المللی در چارچوب اهداف كرسی
اطلاعات تماس:
22431911-13(009821)
22902766(009821)
وب‌سایت