اسامی اعضاء هیات علمی گروه حقوق اسلامی(به ترتیب حروف الفبا)

1 حسین سیمایی صراف دانشیار
2 علیرضا عالی پناه استادیار
3 سید مصطفی محقق داماد استاد
4 قاسم محمدی استادیار
5 رحیم نوبهار دانشیار