اسامی اعضاء هیات علمی گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی(به ترتیب حروف الفبا)

1 سعید رضا ابدی دانشیار
2 مهناز بیات کمیتکی استادیار
3 صادق ضیائی بیگدلی استادیار
4 محمد جلالی استادیار
5 محمد راسخ استاد
6 محمد حسین زارعی دانشیار
7 محمد سلطانی استادیار
8 سعید شجاعی استادیار
9 مجتبی قاسمی استادیار
10 علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار
11 اسدالله یاوری استادیار