اسامی اعضاء هیات علمی گروه حقوق خصوصی(به ترتیب حروف الفبا)

1 مسعود اربابی استادیار
2 گودرز افتخار جهرمی استاد
3 منصور امینی دانشیار
4 پرویز ساورائی دانشیار
5 غلامعلی سیفی زیناب استادیار
6 عبدالله شمس استاد
7 محمدجواد صفار استادیار
8 عباس قاسمی حامد استاد